گواهینامه آکسفورد انگلستان با استعلام بین المللی

گواهینامه OXFORD CERT انگلستان با استعلام بین المللی

دوره ها : هر دوره ای که شما بخواهید برای شما مطالب درسی  و فیلم  فرستاده خواهد شد

ویژگی گواهینامه

نام گواهینامه: گواهینامه پایان دوره آموزشی از آکادمی  OXFORD CERT انگلستان

مرجع صادرکننده: آکادمی OXFORD CERT انگلستان

آکادمی  Oxford Cert Universal، یک نهاد گواهی دهنده انگلیسی است که مؤسسان اولیه آن با استناد به فعالیت های دانشگاهی خود، اهداف، دامنه کاری، خط مشی و دور نمای این شرکت، این نام را که ترکیب نام Oxford به عنوان نام یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان در زمینه آموزش علوم آکادمیک، Cert ، به عنوان نماد گواهی نمودن و Universal که حاکی از بی حد و مرز بودن محل و فراگیر بودن فعالیت های شرکت و جهانی اندیشیدن می باشد، برگزیده و ثبت نموده اند.

شرکت Oxford Cert Universal دارای یک هیئت مشورتی  Advisory Board  متشکل از افراد آکادمیک به ریاست دکتر Graeme Taylor می باشد که وظیفه کنترل Oxford Cert Universal  را بر عهده دارند . این هیئت تحت نام سازمان غیرانتفاعی Oxcert  نقش اعتباردهی را به شرکت  Oxford Cert Universal  ایفا می کنند. رویکرد اصلی نهاد گواهی دهی Oxford Cert Universal، ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و کارفرمایان خود می باشد.

از خدمات شرکت Oxford Cert Universal ، ارزیابی فرآیند، محتوا و صلاحیت مدرس دوره های آموزشی است که توسط سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی ارائه می گردد. در صورت تأیید اعتبار یک دوره آموزشی، شرکت Oxford Cert Universal  برای سازمان برگزار کننده گواهی تأیید صلاحیت صادر نموده و همچنین بر اساس مستندات برگزاری دوره، برای فراگیران، گواهینامه آموزشی معتبر صادر می نماید.

‌‌‌‌‌‌‌نحوه ثبت نام برای گواهینامه :

شما میتوانید پس از مشخص کردن دوره  نسبت به ثبت نام  اقدام  و در امتحان آنلاین به فارسی ، گواهینامه از آکادمی OXFORD cert را درخواست دهید.

این گواهینامه برای تمامی دوره های آموزشی مرکز قابل صدور است.

قیمت گواهینامه ها 

لیست بعضی از دوره ها :

با کلیک روی هر دوره میتوانید از جزییات دوره آگاه شوید.

Business Negotiation Skills  

Email and Commercial Writing Skills 

Procurement Skills     

Custom Clearance Skills 

Export & Import Skills        

Letter of Credit Skills 

International Business Management    

Finance for Non-Finance Managers 

Web design

SEO (Search Engine Optimization)

Presentation Skills

Time Management

Project Management

Psychology of Sales

Trade Show Staff Training

Market Trends

Business Plan

English for Business 

Digital Marketing 

Bank Management